Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Projekty europejskie

Projekty

Przedstawiciele szkoły wzięli udział w drugich warsztatach organizowanych w ramach projektu „PRACA – SZACUNEK – UZNANIE. 7 KROKÓW DO WORK-LIFE BALANCE”. Zajęcia odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku.

Projekt ma na celu propagowanie najlepszych praktyk  w zakresie dążenia do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania personelem.

Więcej informacji na ten temat na stronie 7steps2wlb.pl

Zdjęcia pochodzą z galerii serwisu 7steps2wlb.pl. Zobacz całą galerię

Szkoła uczestniczy w projekcie: „Laboratorium Edukacji” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie koncepcji doradztwa edukacyjnego prowadzonego przez Brokera edukacyjnego (pośrednika między klientem a rynkiem edukacyjnym).

W ramach projektu odbywają się m.in. targi edukacyjne, w których Szkoła bezpłatnie uczestniczy i ma możliwość promowania się.

Zachęcamy wszystkich słuchaczy naszej szkoły do zapoznania się z projektem na stronie laboratorium-edukacji.pl

Szkoła uczestniczy od 16 lutego 2012r. w projekcie systemowym „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Cele projektu

  • podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie województwa pomorskiego
  • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie ich elastyczności i mobilności zawodowej oraz rozwój kompetencji kluczowych
  • poprawa wymiany informacji pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami i instytucjami rynku pracy w zakresie formułowania i realizacji wzajemnych potrzeb
  • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego o regionalnym rynku pracy.

 W tym czasie zrealizowano

  • w czerwcu 2012r. szkolenie specjalistyczne z zakresu masażu leczniczego dla słuchaczki z kierunku technik masażysta (była to forma nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce)
  • od września do listopada 2012r. realizowane są zajęcia z języka angielskiego dla słuchaczy klas drugich z kierunków: technik farmaceutyczny i technik masażysta.

Kolejny realizowany projekt pt.: „Inwestycja w wszechstronny rozwój – oferta z przyszłością dla każdego” Priorytet IX, Działanie 9.2  – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, PO KL (numer wniosku: WND-POKL.09.02.00-22-006/08) poszerzał podstawową ofertę edukacyjną i specjalistyczną skierowaną do uczniów szkół zawodowych i Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku z terenu powiatu gdańskiego, w których prowadzone było kształcenie zawodowe o:

1. Prowadzenie fakultetów edukacyjnych –  jako formy wyposażającej w kompetencje branżowe i  społeczne, ukierunkowanej na osiąganie dojrzałości zawodowej i osobowej:
Fakultet I – Profilaktyka i pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem.
Fakultet II – Przeciwdziałanie zagrożeniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu.
Fakultet III – Opieka rehabilitacyjna wobec osób niepełnosprawnych i wymagających specjalistycznego wsparcia.

2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych służących intensywnej pomocy edukacyjnej i  niwelowaniu rozległych braków w wiedzy.
W.w zajęcia poprzedzone były diagnozą indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie wyboru przedmiotów do realizacji. Realizowane były następujące zajęcia:
– Wyrównanie treści programowych z technologii postaci leków
– Wyrównanie treści programowych w kontekście współczesnych metod stosowanych w fizjoterapii
– Wyrównanie treści programowych z zakresu anatomii i fizjologii
– Przygotowanie do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– Wyrównanie treści programowych z języka polskiego – przygotowanie do egzaminu maturalnego
– Wyrównanie treści programowych z języka polskiego
– Wyrównanie treści programowych z matematyki – przygotowanie do egzaminu maturalnego
– Wyrównanie treści programowych z języka francuskiego
– Wyrównanie treści programowych z języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu maturalnego
3. Prowadzenie diagnozy w celu rozpoznania indywidualnych i potencjalnych możliwości uczestników w  zakresie przebiegu rozwoju, potencjału intelektualnego, predyspozycji zawodowych.
4. Prowadzenie konsultacji: psychologicznych, z zakresu wspomagania efektywnego uczenia się i z zakresu zarządzania własnymi zasobami (indywidualnie lub grupowo: osobiście, pisemnie, telefonicznie, internetem).
Założeniem było podniesienie umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, z konfliktami i kryzysem, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, kształtowanie dojrzałej motywacji uczenia się poprzez rozpoznawanie stylów uczenia się oraz skutecznych metod i technik przyswajania wiedzy, wspomaganie kreatywności w myśleniu i działaniu, kształtowanie umiejętności zarządzania własnymi zasobami, nabycie umiejętności określania priorytetów, stawiania celów, planowania i organizacji pracy, wyodrębnienie kluczowych czynników przyczyniających się do optymalizacji efektywności własnej pracy.
5. Prowadzenie zajęć z języków obcych (j.angielski i j.niemiecki, w tym język branżowy) służących niwelowaniu barier utrudniających integrację międzykulturową oraz lepszą adaptację na globalnym rynku pracy.
6. Realizację praktyk zawodowych służących korelacji wiedzy teoretycznej z praktyką, wykształceniu cech pracowniczych pożądanych we współczesnej gospodarce.

W ramach realizacji projektu wszystkie oferowane formy wsparcia udzielane były w formie nieodpłatnej, a fakultety edukacyjne i zajęcia z języków obcych kończyły się otrzymaniem Certyfikatu ukończenia szkolenia.
Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt techniczny i dydaktyczny.
Wyniki szczegółowej analizy ewaluacji wszystkich badanych kryteriów pozwoliły na dokonanie pozytywnej oceny realizacji projektu.

Opracowanie – Joanna Pietniun/Aleksandra Pietniun

W ramach działalności instytucji szkoleniowej od 2006 r. do 2008 r. realizowany był projekt pt. „Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w województwie pomorskim” w ramach Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (nr projektu Z/2.22/II/2.1/46/01/06). Projekt realizowany był w okresie od 02.11.2006 r. do 29.02.2008 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w ośrodkach/instytucjach/placówkach działających na rzecz dziecka i rodziny, poprzez udział w cyklu szkoleń i seminariów naukowych, podczas których udzielane było doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne i z zakresu zarządzania oraz przedsiębiorczości) oraz wsparcie towarzyszące w postaci cateringu i noclegu. W ramach realizacji projektu wszystkie oferowane formy wsparcia udzielane były w formie nieodpłatnej, a szkolenia kończyły się otrzymaniem Certyfikatu ukończenia szkolenia.
Projekt zakładał udzielenie wsparcia we wdrażaniu w województwie pomorskim zintegrowanego systemu pomocy dziecku i rodzinie, w tworzeniu i monitorowaniu programów naprawczych zgodnie z najnowszymi wymogami i standardami Unii Europejskiej, kompleksowe wyposażenie w niezbędną wiedzę i specjalistyczne umiejętności edukacyjno – opiekuńczo – wychowawcze kadrę sprawującą opiekę nad dzieckiem i rodziną. Uzyskaliśmy to prowadząc dla pracowników woj. pomorskiego (powiaty i gminy) przez 16 miesięcy w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku seminaria naukowe i edycje szkoleniowo – doskonalące z zakresu: – treningu psychologicznego, – wspierania rozwoju zawodowego, – kierowania procesem zmiany, – interwencji kryzysowej i prawniczej, – wspierania rozwoju dziecka i rodziny, – metod pracy opiekuńczo, wychowawczej, terapeutycznej, – pracy z dzieckiem i rodziną w kryzysie, – superwizji konsultacyjnej,                     – pomocy przedmedycznej, – aktywizacji środowiska lokalnego oraz doradztwa specjalistycznego podczas wszystkich edycji szkoleniowo – doskonalących.
W ramach projektu odbyły się następujące formy szkoleniowe z określoną tematyką z zakresu:
SEMINARIUM NAUKOWE:
1. Rodzina problemowa – koncepcja zintegrowanego pomagania (mapa rodziny, zasady pracy
z rodziną, sesje rodzinne, zespoły interdyscyplinarne, pedagogizacja rodziców).
2. Struktura projektu socjalnego (diagnoza, cele, zadania, poziomy działania).
3. Mediacje w sprawach rodzinnych.
4. Warsztat pogłębiający umiejętności interpersonalne.
5. Miejsce pracy – umiejscowienie mojej placówki w systemie pomocy dziecku
i rodzinie.

MODUŁ I – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Profilaktyka niepowodzeń w uczeniu się dzieci i młodzieży
5. Opieka nad dzieckiem krzywdzonym i o specyficznych potrzebach
6. Opieka rehabilitacyjna wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
7. Interwencja prawnicza – pomoc rodzinie w kryzysach

MODUŁ II – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW  SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Diagnozowanie w obszarze sieroctwa społecznego
5. Praca terapeutyczna z dziećmi o specyficznych trudnościach edukacyjnych
6. Podstawowe umiejętności związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
7. Wykorzystywanie elementów terapii zajęciowej w pracy z dzieckiem

MODUŁ III – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Interwencja pedagogiczna – od podejrzenia do strategii w przypadkach krzywdzenia dzieci
5. Superwizja konsultacyjna z zakresu pracy z dzieckiem sprawiającym trudności
wychowawcze
6. Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku szkolnym
7. Skuteczne metody pracy wychowawczej

MODUŁ IV – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
5. Oddziaływania indywidualne podstawową formą pracy z dzieckiem
6. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży
7. Kreowanie przyszłości wychowanków – animacja w praktyce

MODUŁ V – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolny i wczesnoszkolnym
5. Zaburzenia emocji u dzieci i młodzieży
6. Oddziaływania wychowawcze przywracające prawidłowe funkcjonowanie dziecka w
grupie
7. Muzykoterapia formą pomocy dziecku z trudnościami.

MODUŁ VI – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży
5. Diagnoza pedagogiczna trudności w nauce czytania i pisania
6. Twórczość kreatywna w terapii zajęciowej
7. Rozwój zawodowy szansą na odniesienie sukcesu w pracy opiekuńczo – wychowawczej

MODUŁ VII – DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
1. Sztuka komunikacji interpersonalnej podstawą nawiązywania i podtrzymywania dobrych
relacji wychowawczych
2. Strategia projektowania i wdrażania zmiany
3. Standardy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
4. Trudności adaptacyjne dzieci w obliczu nowych sytuacji życiowych
5. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
6. Profilaktyka i przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży
7. Lider pomocy pedagogiczno – terapeutycznej w pracy opiekuńczo – wychowawczej

W ramach realizacji szkoleń modułowych odbywało się doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne i z zakresu zarządzania oraz przedsiębiorczości).

Przez okres 16 miesięcy przeszkoliliśmy 384 pracowników z województwa pomorskiego, którzy w trakcie zajęć:
–  pogłębili umiejętności z zakresu budowania i podtrzymywania konstruktywnego kontaktu interpersonalnego służącego procesowi pomagania i oddziaływaniu na dziecko i rodzinę,
– pogłębili wiedzę na temat wybranych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci i młodzieży oraz ich podłoża,
– pogłębili wiedzę z zakresu podstawowych pojęć teorii kryzysu i procedur interwencji kryzysowej, pedagogicznej oraz prawniczej,
–  pogłębili wiedzę z zakresu diagnozy w obszarze sieroctwa społecznego,
– poszerzyli wiedzę na temat pracy terapeutycznej z dziećmi o specyficznych trudnościach edukacyjnych oraz wykorzystywania elementów terapii zajęciowej w pracy z dzieckiem,
–  zdobyli umiejętności w zakresie stosowania efektywnych oddziaływań wychowawczych,
–  zwiększyli swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z presją, manipulacją, stresem i sytuacjami kryzysowymi, konfliktowymi, rozwinęli swoje zdolności organizacyjne oraz sposób zarządzania własnymi zasobami,
–  podnieśli swoje umiejętności komunikacyjne dokonując analizy zawartych w pakietach szkoleniowych narzędzi umożliwiających autodiagnozę: analiza profilu stylu komunikacyjnego, test umiejętności słuchania jako niezbędny wskaźnik do pracy nad efektywnością konstruktywnego porozumiewania się, autoanaliza zachowań asertywnych,
–  pogłębili wiedzę z zakresu problematyki i profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz procedur interwencji kryzysowej,
–  poszerzyli wiedzę z zakresu zarządzania i kierowania procesem zmiany, zdobyli wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę procesu zmiany oraz podstawowe stadia i strategie wprowadzania zmiany,
–  zdobyli umiejętności w zakresie efektywnego pełnienia roli agenta zmiany, motywowania ludzi do zmiany, planowania zmiany w swojej organizacji,
–  zdobyli doświadczenie w efektywnym projektowaniu i organizacji własnej pracy poprzez analizę procesów zachodzących zmian, wykorzystując następujące narzędzia diagnostyczne znajdujące się w pakietach szkoleniowych: analiza gwiazdy pytań, autodiagnoza umiejętności wprowadzania zmian, analiza pola sił, autocharakterystyka własnego stylu podejścia do zmiany, diagnoza wewnętrznego procesu zmian,
– pogłębili wiedzę z zakresu opieki nad dzieckiem krzywdzonym i o specyficznych potrzebach, opieki rehabilitacyjnej wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz    procedur interwencji prawniczej,
– zdobyli umiejętności z zakresie postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,
–  pogłębili wiedzę z zakresu diagnozy pedagogicznej trudności w nauce czytania i pisania oraz wyrównywania szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
–  poszerzyli wiedzę na temat pracy terapeutycznej z dziećmi o specyficznych trudnościach edukacyjnych oraz wykorzystywania elementów terapii zajęciowej, muzykoterapii w pracy z dzieckiem,
–  zdobyli umiejętności w zakresie stosowania efektywnych procedur profilaktycznych, oddziaływań wychowawczych, pedagogicznych i terapeutycznych wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocji i zachowania, z trudnościami adaptacyjnymi i agresją,
–  zdobyli umiejętność kreowania własnego rozwoju zawodowego i określenia własnych kompetencji liderskich w pomocy pedagogiczno – terapeutycznej w pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Szczegółowa analiza wyników badań ewaluacyjnych projektu wskazała na wysoką ocenę realizacji zamierzonych celów projektu oraz na wysoki poziom zadowolenia z korzyści płynących z udziału w formach szkoleniowych wyrażanych przez uczestników szkoleń w ankietach ewaluacyjnych oraz podczas indywidualnych rozmów prowadzonych z beneficjentami w trakcie trwania projektu.
Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt techniczny i dydaktyczny.
Pozytywna ocena realizacji ww. projektu wpłynęła na podjęcie działań zmierzających do kontynuacji procesu kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i wdrożenie kolejnego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013r.

?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility