Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Deklaracja dostępności

wtorek, 01 Wrz 2020

Deklaracja dostępności

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej medyk.gda.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 05.01.2023r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Szkoły

mgr Alina Nadgórska , e-mail: sekretariat@medyk.gda.pl

Telefon: 58 3412593

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący: Województwo Pomorskie, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd 

Do siedziby Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku można dojechać:

 • pociągiem SKM – przystanek Gdańsk Politechnika – odległość ok. 450 m (dojście pieszo ok. 5 minut)
 • tramwajami linii : 2, 3, 4, 5, 8 – przystanek Wyspiańskiego – odległość ok. 80 m (dojście pieszo ok. 1 minuta)

Opis ogólny budynku

Na teren szkolny można wejść przez furtkę od ul. Stefana Okrzei.

Do budynku Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku prowadzi jedno wejście główne, które posiada dostosowania dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Budynek posiada windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku niemożności dostania się interesanta do szkoły, istnieje możliwość zadzwonienia pod numer 58 341 25 93 i poproszenie pracownika  szkoły o pomoc w dostaniu się do budynku.

Na parterze budynku znajduje się portiernia, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pokoje pracowników administracji oraz cztery klasopracownie. Na pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się sale wykładowe, klasopracownie oraz biblioteka szkolna. Na trzeciej kondygnacji budynku mieści się Dom Słuchacza.

Wewnątrz budynku na korytarzach znajdują się zapory przeciw ogniowe w postaci drzwi z samodomykaczem.

Do dyspozycji uczniów oraz interesantów przy szkole znajduje się parking na który można wjechać przez szlaban od ul. Stefana Okrzei.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.


?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility