Deklaracja dostępności

01-09-20 IT 0 comment

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej medyk.gda.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.01.2021r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Zespołu

mgr Alina Nadgórska , e-mail: sekretariat@medyk.gda.pl

Telefon: 58 3412593

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący: Województwo Pomorskie, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd 

Do siedziby Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku można dojechać:

 • pociągiem SKM – przystanek Gdańsk Politechnika – odległość ok. 450 m (dojście pieszo ok. 5 minut)
 • tramwajami linii : 2, 3, 4, 5, 8 – przystanek Wyspiańskiego – odległość ok. 80 m (dojście pieszo ok. 1 minuta)

Opis ogólny budynku

Na teren szkolny można wejść przez furtkę od Al. Generała Józefa Hallera. Z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo ścieżki rowerowej należy zachować szczególną ostrożność. Przy wejściu ustawiony jest znak ostrzegawczy dotyczący tego zagrożenia.

Do budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku prowadzi jedno wejście z kilkoma schodami, które nie posiada dostosowania dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Budynek nie posiada windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku niemożności dostania się interesanta do szkoły, istnieje możliwość zadzwonienia pod numer 58 341 25 93 i poproszenie pracownika  szkoły o pomoc w dostaniu się do budynku.

Na parterze budynku znajduje się portiernia, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pokoje pracowników administracji oraz jedna klasopracownia. Na pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się sale wykładowe, klasopracownie, pracownia komputerowa oraz biblioteka szkolna. Na trzeciej kondygnacji budynku mieści się Dom Słuchacza.

Wewnątrz budynku na korytarzach nie ma barier architektonicznych. Są natomiast progi przy wejściu do niektórych pomieszczeń biurowych lub toalet.

Ze względu na trwającą inwestycję, polegającą na rozbudowie obiektu szkolnego, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Parkować można w pobliżu budynku szkolnego przy ul. Klinicznej lub ul. Okrzei.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.Accessibility