Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa. Terapeuta zajęciowy należy do obszaru kształcenia medyczno-społecznego.

Informacje o kierunku

 • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym – dziennym
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
 • Uzyskany tytuł: Terapeuta zajęciowy (symbol cyfrowy zawodu 325907 )
 • Kwalifikacja – Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


 

Uprawnienia zawodowe

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe TERAPEUTA ZAJĘCIOWY uzyskuje uprawnienia do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działań wspomagających i aktywizujących osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji.
Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość.

Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych.

Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach:

 • rehabilitacji,
 • szpitalach, sanatoriach,
 • domach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • klubach seniora,
 • i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Accessibility