Kształcimy w obszarach
medyczno - społecznych

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Uzyskane kwalifikacje: 

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Symbol cyfrowy zawodu: 341203

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 • wspomaga aktywizację i rozwój osób podopiecznych (osoby starsze, często samotne, chore, niepełnosprawnyme),
 • pomaga osobom przebywającym w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie),
 • pomaga  w organizacji wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej,
 • motywuje do działań aktywnych oraz budowania relacji społecznych z innymi współmieszkańcami,
 • określa stan biopsychospołeczny mieszkańca,
 • współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, psychologami, pozostałym personelem placówki, a także z rodziną podopiecznego.

Przyjmujemy kandydatów bez ograniczenia wieku.

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • nauka w trybie dziennym
  lub trybie stacjonarnym (wieczorowym)
  lub trybie zaocznym (weekendowo)
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty nauczania

 • Podstawy opieki zdrowia i choroby,
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych,
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Rewalidacja psychoruchowa,

.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (j. angielski / j. niemiecki)
 • Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Etyka zawodowa z elementami psychologii
 • Technologie informatyczne w pracy Opiekuna w DPS

 • Pracownia czynności opiekuńczych,
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,
 • Praktyki zawodowe

Absolwent może pracować w:

 • w placówkach realizujących zadania własne powiatu i gminy z zakresu udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w pomocy społecznej,
 • w domach pomocy społecznej oraz dziennych ośrodkach wsparcia.
?>

Rekrutacja

ZAPISZ SIĘ
Accessibility